نیک ذات: بیش از «امنیت شغلی» به «حراست شغلی» نیازمندیم/ رقم بیمه سینماگران کافی نیست

0

به نقل ازکسرا فیلم :


نیک ذات: بیش از «امنیت شغلی» به «حراست شغلی» نیازمندیم/ رقم بیمه سینماگران کافی نیست

پاسخ دهید