هر کس در سینما پولشویی می‌کند، اسمش را بخش خصوصی می‌گذارد!

0

به نقل ازچیز دانلود :


هر کس در سینما پولشویی می‌کند، اسمش را بخش خصوصی می‌گذارد!

پاسخ دهید