واسطه‌ها را از چرخه اکران حذف کنید/با سهمیه‌سازی برای برخی آثار رونق را از سینماها نگیرید

0

به نقل ازکسرا فیلم :


واسطه‌ها را از چرخه اکران حذف کنید/با سهمیه‌سازی برای برخی آثار رونق را از سینماها نگیرید

پاسخ دهید