وقتی داخلی ها هم ارزشی برای جشنواره جهانی قائل نيستند!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


وقتی داخلی ها هم ارزشی برای جشنواره جهانی قائل نيستند!

پاسخ دهید