وقتی زمین و زمان مقصر ناکامی «وزیر ارشاد» می شود/ آقای جنتی! از «انجام شده ها» بگویید

0

به نقل ازچیز دانلود :


وقتی زمین و زمان مقصر ناکامی «وزیر ارشاد» می شود/ آقای جنتی! از «انجام شده ها» بگویید

پاسخ دهید