«ولنگاری» یعنی به فیلمی مجوز ساخت بدهی که نتوانی به اکران بگذاری!

0

به نقل ازچیز دانلود :


«ولنگاری» یعنی به فیلمی مجوز ساخت بدهی که نتوانی به اکران بگذاری!

پاسخ دهید