چرا «امکان مینا»ی کمال تبریزی نمی تواند مخاطبان را به خود جلب کند؟

0

به نقل ازچیز دانلود :


چرا «امکان مینا»ی کمال تبریزی نمی تواند مخاطبان را به خود جلب کند؟

پاسخ دهید