چرا دبیر جشنواره فیلم «مقاومت» کمک ۲۰ میلیاردی مجلس را رد کرد؟

0

به نقل ازکسرا فیلم :


چرا دبیر جشنواره فیلم «مقاومت» کمک ۲۰ میلیاردی مجلس را رد کرد؟

پاسخ دهید