چرا «مادر» به مفهوم ایرانی و اسلامی در سینمای ایران نادیده گرفته شده است؟

0

به نقل ازکسرا فیلم :


چرا «مادر» به مفهوم ایرانی و اسلامی در سینمای ایران نادیده گرفته شده است؟

پاسخ دهید