کارگردان «ایستاده در غبار»: بخشی از سینما باید در خدمت محیط زیست قرار گیرد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


کارگردان «ایستاده در غبار»: بخشی از سینما باید در خدمت محیط زیست قرار گیرد

پاسخ دهید