کارگردان «دربست»: بر اساس مشاهدات شخصی و واقعیت ها فیلم امیدوارانه ساختم

0

به نقل ازکسرا فیلم :


کارگردان «دربست»: بر اساس مشاهدات شخصی و واقعیت ها فیلم امیدوارانه ساختم

پاسخ دهید