کارگردان «گشت ارشاد»: در سینما فقط باید از یک روحانی تعریف کرد و سفید نشانش داد!

0

به نقل ازکسرا فیلم :


کارگردان «گشت ارشاد»: در سینما فقط باید از یک روحانی تعریف کرد و سفید نشانش داد!

پاسخ دهید