۲ سال گذشته به هیچ کدام از وعده های دولت در حوزه سینما عمل نشد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


۲ سال گذشته به هیچ کدام از وعده های دولت در حوزه سینما عمل نشد

پاسخ دهید