توجه جدی به تأمین معیشت هنرمندان، برقراری عدالت و تولید فیلم های ارزشی؛ خواسته اهالی سینما

0

به نقل ازکسرا فیلم :


توجه جدی به تأمین معیشت هنرمندان، برقراری عدالت و تولید فیلم های ارزشی؛ خواسته اهالی سینما

پاسخ دهید