درگذشت «کیارستمی» و نمدی كه «ايوبی» از آن كلاه بافت!

0

به نقل ازچیز دانلود :


درگذشت «کیارستمی» و نمدی كه «ايوبی» از آن كلاه بافت!

پاسخ دهید