«سفارش» در سینما به معنای «تحمیل» و «محدودیت» نیست

0

به نقل ازچیز دانلود :


«سفارش» در سینما به معنای «تحمیل» و «محدودیت» نیست

پاسخ دهید