«سلحشور» آهنگری می‌کرد تا پول اجرای تئاتر حضرت ایوب را به دست آورد

0

به نقل ازکسرا فیلم :


«سلحشور» آهنگری می‌کرد تا پول اجرای تئاتر حضرت ایوب را به دست آورد

پاسخ دهید