ملت خواه: سازمان سینمایی در حال افراط و تفریط است و نگاه عالمانه ای در سیاست هایش وجود ندارد!

0

چیز دانلود در اخبار سینما و موسیقی :


ملت خواه: سازمان سینمایی در حال افراط و تفریط است و نگاه عالمانه ای در سیاست هایش وجود ندارد!

پاسخ دهید